Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.nonchalant.pl, zwanego dalej "Sklepem". 

 1.2. Sklep prowadzony jest przez APP Spółka Cywilna, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 38/20 REGON: 367393564 , NIP: 5213784086 , zwanego dalej "Administratorem". 

 1.3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://www.nonchalant.pl, e-mail – nonchalant@nonchalant.pl, adres korespondencyjny – APP Spółka Cywilna, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 38/20

 1.4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem. 

 1.5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej oraz aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail. 

 1.6. Definicje na potrzeby niniejszego Regulaminu: 

 1.6.1. UŻYTKOWNIK, KLIENT – Korzystająca z serwisu (1) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna, albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

 1.6.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

1.6.3. PRODUKT; TOWAR – oferowane w Serwisie produkty pełnowymiarowe, które Użytkownik może nabyć w formie Pudełek z nieznaną Użytkownikowi zawartością, zawierających określone zestawy lub pojedynczo z puli produktów oferowanych przez Serwis do jednostkowej sprzedaży. 

 1.6.4. SERWIS, SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy zamieszczony pod adresem internetowym: http://www.nonchalant.pl 

 1.6.5. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – APP Spółka Cywilna, ul. Bluszczańska 38/20, 00-712 Warszawa, REGON: 367393564 , NIP: 5213784086 , adres internetowy – www.nonchalant.pl  e-mail – nonchalant@nonchalant.pl, adres korespondencyjny – APP Spółka Cywilna, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 38/20 

 1.6.6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

 1.6.7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

 1.6.8. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

 1.6.9. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) 

1.6.10. KONSUMENT - Użytkownik korzystający z Serwisu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 1.6.11. SUBSKRYPCJA – usługa polegająca na dostarczaniu przez Serwis Użytkownikowi 1 Pudełka Niespodzianki miesięcznie, przez okres trwania subskrypcji w celu używania lub testowania. 

 1.6.12. Promocje – akcje promocyjne organizowane przez Serwis w celu zachęcenia Użytkowników do korzystania z Serwisu, w ramach których Użytkownikom mogą być przyznawane określone benefity (darmowe produkty, rabaty) lub Vouchery bezpłatnie lub za odpłatnością.

2.POLITYKA PRYWATNOŚCI/ USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

2.1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. 

 2.2. Administratorem Danych osobowych jest APP Spółka Cywilna, ul. Bluszczańska 38/20, 00-712 Warszawa, REGON: 367393564 , NIP: 5213784086, adres korespondencyjny – APP Spółka Cywilna, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 38/20 

 2.3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu: a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep, e)przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów. 

 2.4. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem 

 2.5. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub wysyłając e-mail, na adres nadawcy newlettera.

2.6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/ listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. Za pośrednictwem kuriera. 

 2.7. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia; 

2.8. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem. 

 2.9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. 

 2.10. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies. 

 2.11. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem. 

 2.12. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy: a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

3.WYMAGANIA TECHNICZNE 

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) możliwie najnowsza wersja przeglądarki internetowej (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

 3.2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

  4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. 

 4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

 4.3. W ramach Sklepu Internetowego przedstawiona jest cena Produktu, która jest wiążąca w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie podlega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym. 

 4.4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej wiadomości na stronie Sklepu Internetowego po złożeniu Zamówienia – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Dodatkowo Sprzedawca przesyła na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji. 

 4.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży.

5.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI 

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 

 5.1.1. Płatności elektroniczne, w tym przelewy i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu: płatności shoplo, przelewy24, dotpay, paypal, które są dostępne bezpośrednio w sklepie internetowym 

5.1.2. Karty płatnicze: Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electron, Maestro                          

5.1.3. Podmiotem świadczącym usługę płatności online jest Blue Media S.A.                                                         

5.2. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 5.1. przy opłaceniu jednego Zamówienia. 

5.3. Termin płatności: 

 5.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

5.4. Subskrypcja: 

 5.4.1. Korzystając z Subskrypcji Produktów Użytkownik obowiązany jest, bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, dokonać opłaty za wybrany rodzaj Subskrypcji. 

 5.4.2. Użytkownik ponosi jednorazową płatność za cały wybrany okres Subskrypcji. 

 5.4.3. Ilość wysyłek Produktu i cena Produktu jest ściśle zależna od pakietu, który Użytkownik wybierze w ramach Subskrypcji. 

 5.4.4. W przypadku rezygnacji z Subskrypcji w trakcie jej trwania Użytkownik ponosi pełne koszty dotychczas zrealizowanych Zamówień (bez benefitów i rabatów związanych z wybranym rodzajem Subskrypcji). 

 5.5. Promocje, Vouchery: 

 5.5.1. W celu zachęcenia Użytkownika do skorzystania z Serwisu, Sprzedawca może zaoferować jednorazowe Promocje rabatowe i przyznać Użytkownikom Vouchery. 

 5.5.2. W przypadku gdy Voucher jest płatny, jego sprzedaż następuje w momencie uiszczenia przez Użytkownika, któremu został przyznany Voucher, zapłaty. 

 5.5.3. Voucher może zostać wykorzystany przez jego Użytkownika, któremu przyznano Voucher tylko jeden raz i nie może być kopiowany, powielany, dystrybuowany lub publikowany, czy to w sposób bezpośredni czy to pośredni, w jakiejkolwiek formie. 

 5.5.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub anulowania każdego Vouchera (poza opłaconymi) w każdym momencie bez konieczności podawania przyczyny. 

 5.5.5. Vouchery można zrealizować jedynie poprzez Serwis https://www.nonchalant.pl z wyłączeniem wszelkich innych stron internetowych. 

 5.5.6. W celu skorzystania z Vouchera Użytkownik będzie musiał wpisać jego unikalny kod, a wykorzystanie takiego kodu będzie uważane za wyrażenie przez Użytkownika zgody na obowiązywanie warunków Regulaminu oraz wszelkich warunków szczególnych związanych z Voucherem.

6.KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY 

6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 6.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

 6.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: 

 6.3.1. Przesyłka kurierska, 

 6.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 36 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 36 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

6.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 

 6.5. W przypadku zakupów realizowanych w Subskrypcji przyjęcie zamówienia do końca danego miesiąca kalendarzowego zostanie zrealizowane po 10 dniu kolejnego następującego po nim miesiąca kalendarzowego. Każda kolejne pudełko z przesyłką w przypadku realizacji zamówienia w Subskrypcji będzie realizowane w kolejnych miesiącach zawsze po 10 dniu miesiąca kalendarzowego, aż do zamknięcia okresu Subskrypcji wybranego przez Klienta. 

 6.6. W przypadku realizacji darmowej dostawy jest ona realizowana w sposób wskazany przez Sprzedawcę.

7.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

7.1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.). 

 7.2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli: a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór, c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym. 

 7.3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres nonchalant@nonchalant.pl lub listem poleconym na adres Butik Non'chalant, ul. Marszałkowska 27/35, 00-639 Warszawa 

 7.4. Wnosząc reklamację należy podać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe. 

 7.5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 

 7.6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 

7.7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 

 7.8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

7.9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta. 

7.10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. 

 7.11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki. 

 7.12. Z uwagi na specyfikę produktu (forma Pudełka z nieznaną Użytkownikowi zawartością) zawartość przesyłki i rodzaj produktów w przesyłce nie mogą być podstawą do reklamacji. 

 7.13. Zdjęcia zamieszczone pod adresem internetowym: http://www.nonchalant.pl mają charakter przykładowy i nie mogą być podstawą do reklamacji.

8.MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

8.1. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji. W tym celu Użytkownik powinien zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

 8.2. Potrzebne informacje Użytkownik uzyska droga elektroniczną pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

9.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. 

 9.2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, e)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli, h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, i) w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, j) zawartej w drodze aukcji publicznej, k) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, l) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 9.3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres, ul. Koszykowa 67, 00-667 Warszawa  lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. 

 9.4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem. 

 9.5. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 

 9.6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 9.7. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

9.8. Towary szyte na zamówienie, tj. krawaty z zakładki KRAWATY NA MIARĘ, oraz inne towary z poza regularnej sprzedaży nie podlegają zwrotowi.

 9.8. Sklep nie przyjmuje zwrotów, ani żadnych innych przesyłek za pobraniem.

10.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

10.1. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne w Sklepie Internetowym sposoby płatności, również może wymagać wykonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 10.2. Z chwilą wydania Produktów przez Sprzedawcę przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia produktów. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia jej do przewozu.  

10.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny.

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. 

 11.2. Treści będące utworami i zawarte na stronie Sklepu Internetowego, w tym logo, nazwa i projekt graficzny Sklepu Internetowego, zdjęcia, teksty oraz slogany reklamowe, są prawnie chronione m.in. przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze. zm.) i stanowią wyłączną własność Sprzedawcy albo innego uprawnionego podmiotu. Bez zgody Sprzedawcy albo innego uprawnionego podmiotu zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania w jakikolwiek sposób treści zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Użytkowanie lub wykorzystanie wtórne tych treści jest zabronione bez zgody Sprzedawcy lub odpowiedniego ich właściciela. 

11.3. Znajdujące się w Sklepie Internetowym znaki towarowe i handlowe, nazwy firm oraz zdjęcia będące własnością odpowiednich podmiotów są wyłączną własnością tychże podmiotów i za zgodą uprawnionych zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. 

 11.4. Zmiana Regulaminu: 

 11.4.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu Usługodawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronach Serwisu. 

 11.4.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

 11.4.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/ Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

 11.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 11.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.10.2015 r.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

  • INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia a. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, b. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, c. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części, d. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy. 

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy, APP Spółka Cywilna, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 6. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy związane z przyznanymi benefitami i rabatami zamówienia towarów w Subskrypcji. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

B. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza nie jest obligatoryjne.

APP Spółka Cywilna, ul. Bluszczańska 38/20, 00-712 Warszawa, REGON: 367393564 , NIP: 5213784086 , adres internetowy – www.nonchalant.pl e-mail – nonchalant@nonchalant.pl, adres korespondencyjny – APP Spółka Cywilna, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 38/20

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów